دبیرستان پسرانه غیردولتی دکتر هشترودی اداره آموزش و پرورش استان اصفهان